اعزام کارکنان مجموعه علوم پزشکی به مشهد مقدس

شورای رفاهی دانشکده علوم پزشکی گراش در نظر دارد نسبت به اعزام کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی پرستاری از طریق هوایی به مشهد مقدس اقدام نماید. لذا همکاران متقاضی می توانند جهت ثبت نام به شورای رفاهی مرکز خود مراجعه نمایند.