بازدید معاون توسعه علوم پزشکی از مراکز بهداشتی و درمانی ارد و فداغ

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ، دکتر مهدی محسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی گراش از مراکز بهداشتی درمانی ارد و فداغ و خانه های بهداشت روستاهای حسین آباد و خلیلی بازدید کرد.

در این بازدید که روز شنبه نهم آذرماه انجام شد دکتر محسن زاده از نزدیک در جریان چگونگی ارائه خدمات این مراکز بهداشتی درمانی به مردم قرار گرفت و ضمن بررسی مسائل و مشکلات ، خواستار رفع موانع موجود و ارائه بهترین خدمت به مردم منطقه شد.

بازدید از خانه بهداشت روستاهای خلیلی و حسین آباد نیز از دیگر برنامه های معاون توسعه بود.