تشکیل کمیته دانشگاهی”ترویج زایمان طبیعی”

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گراش،کمیته دانشگاهی”ترویج زایمان طبیعی” برگزار شد.

دراین کمیته که با حضور معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی ،  رئیس بیمارستان  و سایر اعضا روز شنبه دوم آذرماه در سالن پیشگیری از سرطان برگزار شد ، موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

  • پیگیری مصوبات جلسه قبل
  • راه اندازی بخشی از ساختمان جدید زایشگاه به صورت LDR
  • تاکید بر کنترل سزارین ها و اجرای دقیق دستور العمل ها
  • افزایش رضایتمندی زنان باردار از زایمان طبیعی
  • پایش آمار سزارین