دکتر عبدالهی در سمت «ریاست دانشکده علوم پزشکی گراش» ابقا شد

طی حکمی از سوی دکتر علی اکبر بهادر رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر احمد عبدالهی به عنوان «رییس» دانشکده علوم پزشکی گراش منصوب و ابقا شد.

رونوشت این حکم که ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ صادر شد برای وزیر بهداشت، استاندار فارس و دیگر نهادهای مرتبط نیز ارسال شده است.

دکتر احمد عبدالهی از اردیبهشت ماه ۹۵ و از دوران وزارت دکتر هاشمی و با حکم دکتر ایمانیه سرپرستی دانشکده علوم پزشکی گراش را بر عهده داشته است و اکنون در  دوران وزارت دکترسعید نمکی،  دکتر احمدعبدالهی در سمت خود به عنوان « رییس دانشکده » ابقا شد.