تمدید آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات پرستاری و تنظیفات

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد (انجام خدمات پرستاری و انجام خدمات تنظیفات واحدهای تحت پوشش) خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۸/۰۴/۱۷ لغایت ۹۸/۰۴/۲۲ به مدت ۶ روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۸/۰۴/۲۳ لغایت ۹۸/۰۴/۲۹ به مدت ۷ روز به آدرس:

گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشکده علوم پزشکی گراش با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها : در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۰

متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه  و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه ۰۹۱۷۸۸۳۳۸۰۸ (مهندس خوشبخت) تماس حاصل نمایند.

 

دریافت فایل های اسناد مناقصه