آگهی مناقصه عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد(انجام خدمات پرستاری- خدمات مشاغل بهداشتی-انجام خدمات کمک پرستاری –انجام خدمات تنظیفات واحدها  -انجام خدمات منشی– فعالیتهای تاسیسات –تامین نیروی بهداشتی درمانی –امور تربیت بدنی-  انجام تامین نیروی خدمات اجتماعی  واحدهای تحت پوشش)خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

      از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۸/۰۳/۲۲ لغایت ۹۸/۰۳/۲۸ به مدت ۸ روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۸/۰۳/۲۹ لغایت ۹۸/۰۴/۰۹ به مدت ۱۲ روز به آدرس:

گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشکده علوم پزشکی گراش با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها : در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۱

متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه  و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه ۰۹۱۷۸۸۳۳۸۰۸ (مهندس خوشبخت) تماس حاصل نمایند.

 

دریافت فایل های اسناد مناقصه