پرداخت پاداش به فرزندان ممتاز کارکنان در مقاطع مختلف تحصیلی

اطلاعیه شورای رفاهی دانشکده علوم پزشکی پزشکی گراش

به استناد بند ۶ ماده ۳۰ بخش سوم: امور رفاهی مصوبه هیات امناء که در راستای اجرای تبصره ماده ۶۰ آئین نامه اداری استخدامی می باشد، شیوه نامه اجرایی پرداخت پاداش به فرزندان ممتاز کارکنان(رسمی، پیمانی و قراردادی) در مقاطع مختلف تحصیلی تنظیم و در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۸ به تصویب هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی رسید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید