کلیپ روز ماما، به مناسبت بزرگداشت روز جهانی مامایی