بیمارستان گراش، بیمارستان برتر در زمینه “ترویج زایمان طبیعی”

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، بیمارستان گراش به عنوان بیمارستان برتر “در زمینه ترویج زایمان طبیعی” در کشور معرفی شد.

دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  با اهد لوح سپاس ، این موفقیت را تبریک و از بیمارستان گراش تقدیر کرد.