آگهی مزایده عمومی اجاره مکان جهت مهدکودک مرکز آموزشی درمانی گراش

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد مهدکودک مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) را از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره واگذار نماید.

توزیع اسناد و شرایط مزایده: از تاریخ ۹۷/۰۶/۰۴ لغایت ۹۷/۰۶/۰۷ به مدت ۵ روز

اعاده اسناد مزایده: از تاریخ ۹۷/۰۶/۱۰ لغایت پایان وقت اداری ۹۷/۰۶/۱۷ به مدت ۸ روز

محل توزیع اسناد: دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده  

محل تحویل مدارک: دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

تضمین شرکت در مزایده: مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب جاری ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت بنام دریافت و پرداخت سپرده

محل و زمان بازگشایی: تاریخ ۹۷/۰۶/۱۸ در مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی گراش

متقاضیان جهت دریافت شرایط به دفتر مدیریت پشتیبانی مراجعه نمایند.

 

مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گراش