آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذا

(( آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹۷/۰۹/م/گ ))

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده علوم پزشکی و مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع ) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۷/۰۵/۲۸ لغایت ۹۷/۰۶/۰۱ به مدت پنج روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات.

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۷/۰۶/۰۳ لغایت ۹۷/۰۶/۱۳ به مدت ۱۰ روز کاری آدرس: گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها: دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها: در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۴

متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراشwww.gerums.ac.ir مراجعه  نمایند.

 

دریافت فایل های اسناد مناقصه

مدیریت پشتیبانی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش