آگهی مناقصه انجام بی خطر سازی پسماند عفونی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد (انجام بی خطرسازی پسماند عفونی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)) را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

      از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  • توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۷/۰۵/۰۹ لغایت ۹۷/۰۵/۱۶ به مدت ۸ روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش.
  • اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۷ لغایت ۹۷/۰۵/۲۷ به مدت ۱۱ روز به آدرس:
  • گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی
  • مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشکده علوم پزشکی گراش با ذکر نام شرکت واریز گردد.
  • محل بازگشایی پاکت ها: دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده
  • زمان بازگشایی پاکت ها: در تاریخ ۹۷/۰۵/۲۸

   متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه نمایند.

دریافت فایل های اسناد مناقصه

مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی گراش