آگهی مزایده عمومی واگذاری مهدکودک های دانشکده و بیمارستان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد مهدکودک های دانشکده پیراپزشکی و مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) را از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره واگذار نماید.

توزیع اسناد و شرایط مزایده: از تاریخ ۹۷/۰۵/۰۷ لغایت ۹۷/۰۵/۱۳ به مدت ۷ روز

 اعاده اسناد مزایده: از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۴ لغایت پایان وقت اداری۹۷/۰۵/۲۱ به مدت ۸ روز

 محل توزیع اسناد: دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده  

محل تحویل مدارک: دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

تضمین شرکت در مزایده: مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب جاری ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت بنام دریافت و پرداخت سپرده

محل و زمان بازگشایی: تاریخ ۹۷/۰۵/۲۳ درمدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی  گراش

متقاضیان جهت دریافت شرایط به دفتر مدیریت پشتیبانی مراجعه نمایند.

دریافت فایل های اسناد

 

مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گراش