آگهی مناقصه مرحله دوم

(( آگهی مناقصه عمومی به شماره ۰۲/۹۷/م/گ ))

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد (انجام خدمات پرستاری و خدمات مشاغل بهداشتی واحدهای تحت پوشش)خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

      از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

  • توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۷/۰۴/۲۸ لغایت ۹۷/۰۴/۳۱ به مدت پنج روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .
  • اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۷/۰۵/۰۱ لغایت ۹۷/۰۵/۱۰ به مدت ۱۰ روز به آدرس:
  • گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی
  • مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشکده علوم پزشکی گراش با ذکر نام شرکت واریز گردد.
  • محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده
  • زمان بازگشایی پاکت ها : در تاریخ ۹۷/۰۵/۱۳

   متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه  نمایند.

 

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۰ و یا همراه ۰۹۱۷۸۸۳۳۸۰۸ (مهندس خوشبخت) تماس حاصل نمایند.

 

دریافت فایل های اسناد مناقصه انجام خدمات پرستاری

دریافت فایل های اسناد مناقصه خدمات مشاغل بهداشتی