حوزه های برتر در برنامه عملیاتی سال ۹۶ دانشکده علوم پزشکی گراش اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش،حوزه های برتر در برنامه عملیاتی سال ۹۶ دانشکده علوم پزشکی گراش اعلام شد.

عبدالهادی زائری، قائم مقام ریاست در  برنامه ریزی عملیاتی و مدیر پایش دانشکده در این باره گفت:«در سال ۹۶ در ۱۴ حوزه در برنامه عملیاتی فعال بودیم که شامل بهداشت ،درمان. ، غذاودارو، اموزش ،تحقیقات ، دانشجوئی فرهنگی، طب سنتی، پرستاری، بازرسی ،فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت ، مشارکت های اجتماعی، حراست و اورژانس بوده است و در سال ۹۷ به ۱۹حوزه افزایش یافته است که حوزه های حقوقی، روابط عمومی، پدافند غیرعامل، تحول نظام سلامت و برنامه ریزی و هماهنگی به این مجموعه اضافه شده است.»

وی افزود:« در سال ۹۶ حدود ۱۸۰۰ فعالیت در حوزه های مختلف داشتیم که از این مجموع حوزه بهداشت با داشتن حدودا ۳۰ درصد فعالیتها بیشترین سهم در برنامه عملیاتی داشته اند که با عملکرد خوب  وسیر صعودی که تا پایان سال ۹۶ داشتند باعث بهبود کلی در رتبه دانشکده شدند.»

زائری ضمن قدردانی از پیگیری های دکتر سیدجواد محقق معاون توسعه دانشکده و تاکید رییس دانشکده مبنی بر اهتمام هر چه بیشتر حوزها ی مختلف گفت:«  پس از ارزیابی انطباق توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حوزه پرستاری با ۱۰۰درصد پیشرفت حوزه برتر دانشکده شناخته شد و حوزه های  بهداشت با ۹۹ درصد ، فناوری اطلاعات با ۹۸ درصد و معاونت توسعه مدیریت و منابع با ۹۶ درصد بیشترین موفقیت را در اجرای برنامه عملیاتی داشته اند لیکن حوزه های فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت و منابع در مقایسه با دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، حوزه های برتر و نمونه کشوری شناخته شدند.»