کارگاه نقش تغذیه در بیماری های غیر واگیر

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارگاه آموزشی نقش تغذیه در بیماری های غیر واگیر روز شنبه نهم تیرماه  در ارد برگزار شد .

مریم اکبرزاده مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه، مطالبی درخصوص نقش تغذیه در کاهش بیماری های پرفشاری خون، چربی خون ، بیماری های قلبی عروقی، دیابت، چاقی و سرطان بیان کرد. اکبرزاده  ضمن اعلام نتایج اثربخشی جایگاه تغذیه در تحول سلامت به مقایسه مراقبت های تغذیه ای سال های ۹۵ و ۹۶ پرداخت. اکبرزاده در این کارگاه گفت:«مراقبت های تغذیه ای در گروه های سنی در سال ۹۶ افزایش ۴ برابری داشته و در خصوص اضافه وزن نیز نسبت سال ۹۵، ۳/۲ درصد کاهش داشته است »