استقلالِ واحد ترابری علوم پزشکی گراش

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی، واحد ترابری و نقلیه علوم پزشکی گراش ساماندهی و مستقل شد.

عبدالهادی زائری مدیر  پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی گراش در این باره گفت: « با پیگیری های مستمر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موافقت کمیسیون ماده ۲ اقتصاد و دارایی فارس و تایید راهور استان فارس و نیز اخذ مجوز از دادستانی استان و سایر ارگانهای مربوطه ، مبنی بر پلاک گذاری خودرهای علوم پزشکی گراش به نام این دانشکده ، اولین اتومبیل با پلاک دانشکده علوم پزشکی گراش، شماره گذاری شد و از این پس واحد ترابری و نقلیه گراش مستقلِ از شیراز عمل خواهد کرد.»

زائری در ادامه ضمن بیان این مطلب که این پروژه، کار بسیار مهم و ارزشمندی بود که برای علوم پزشکی گراش انجام شد، از پیگیری کنندگان این امر قدردانی کرد.»